Privacy Policy

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa čl. 13 nariadenia EÚ č. 679/2016

V súlade s ustanovením čl. 13 nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj o voľnom obehu týchto údajov (ďalej len GDPR), spoločnosť S.T.M. S.P.A., v postavení správcu osobných údajov Vás informuje, že údaje, ktoré poskytnete, budú spracované spôsobom a na účely uvedené nižšie.

1)SPRÁVCA ÚDAJOV je spoločnosť S.T.M. S.P.A., so sídlom na ulici Via Remo Manganelli  č. 16  Polesine Zibello (PR) – PSČ 43016, Oddiel Pieveottoville Zibello zapísaná v registri firiem v PARME pod číslom PR – 138255; 

DIČ: 00559720347; Telefón: 052499377;

E-mail: privacy@stmcompany.eu

Webová stránka www.stmcompany.eu zodpovedajúca  za domovskú stránku oficiálnej webovej stránky.

Informácie sú poskytované iba pre oficiálnu webovú stránku www.stmcompany.eu a nie pre iné webové stránky, na ktoré môže užívateľ nahliadnuť pomocou odkazov. Informácie sú spracovávané aj podľa odporúčania č. 2/2001, kde európske orgány na ochranu osobných údajov, vystupujúce spoločne ako Inštitúcia podľa čl. 29 smernice č. 95/46 / CE prijali dňa 17. mája 2001 metódy, načasovanie a povahu informácií  s cieľom určiť niektoré minimálne požiadavky na zber osobných údajov online a ktoré musia správcovia údajov poskytnúť používateľom pri pripájaní sa k webovým stránkam bez ohľadu na účely odkazu.

Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov je k dispozícii v spoločnosti.

2 ) MIESTO SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV
Spracovávanie spojené s webovými službami tohto webu sa uskutočňujú v registri S.P.A.

3 ) ÚČEL SPRACOVÁVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Spracovanie vašich údajov sa uskutoční v súlade s podmienkami zákonnosti uvedenými v článku 6 GDPR na nasledujúce účely:

1) vykonávať predbežné a nadväzujúce činnosti na plnenie obchodných zmlúv, to znamená plniť všetky zmluvné a predzmluvné povinnosti;

2) plniť povinnosti, ktorým podlieha Správca, stanovené platnými zákonmi (napríklad: občianskoprávne povinnosti, účtovné a daňové povinnosti ako napríklad vedenie účtovníctva, fakturácia, zasielanie údajov finančnej správe, štátu);

3) vykonávať nasledujúce činnosti, ktoré nie sú personalizované, a bez vytvárania a používania profilov týkajúcich sa tovarov a služieb, ktoré sú predmetom činnosti Správcu:

– činnosť priameho marketingu;

– propagácia, reklama a propaganda zasielaním ilustračných a informačných materiálov komerčného charakteru;

4) vykonávať prieskumy spokojnosti zákazníkov bez vytvárania a používania profilov;

5) na konzultáciu, spracovanie a následnú odpoveď na Vašu žiadosť o informácie;

Osobné údaje na účely bodu 1.2 sa spracúvajú zákonne, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) a c) („spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy kde zainteresovaná strana je stranou alebo vykonávateľom predzmluvných opatrení prijatých na jej žiadosť a spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti “), zatiaľ čo údaje na účely bodov 3,4,5 sú zákonne spracovávané, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 6 ods. 1 písm. f) („spracovanie je potrebné pre oprávnený záujem správcu“).

4 ) POVINNÉ ALEBO DOBROVOĽNÉ POSKYTOVANIE ÚDAJOV
Poskytnutie údajov je potrebné za cieľom vykonania zmluvných podmienok uvedených v bode 3) a odmietnutie zainteresovaných strán poskytnúť tieto údaje znemožňuje splnenie vyššie uvedených cieľov. Užívateľ môže poskytnúť osobné údaje obsiahnuté vo formulároch žiadosti o informácie spoločnosti vlastníka, požiadať o informačný materiál alebo inú komunikáciu. Ich neposkytnutie môže znemožniť získanie požadovaných informácií.

5 ) SPÔSOB SPRACOVANIA ÚDAJOV
Vaše osobné údaje budú spracované zákonným, správnym a transparentným spôsobom, predovšetkým elektronickými alebo IT nástrojmi, a budú uložené ako v elektronickej databáze prevádzkovateľa, tak aj v archívoch v papierovej forme, pričom sa zavedú technické a organizačné opatrenia vhodné na zaručenie úrovne bezpečnosti rizík upravené podľa čl. 32 GDPR a príslušných opatrení na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6) SUBJEKTY, KTORÝM JE MOŽNÉ OZNAMOVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE
Osobné údaje získané správcom sa môžu na účely uvedené v bode 3) oznamovať nasledujúcim subjektom:

Tretie a iné strany určené správcom údajov na splnenie zmluvných povinností a ochranu práv uvedených v bode 3) (napríklad: dodávatelia, zamestnanci, spolupracovníci, konzultanti, odborníci atď.) a / alebo správcovia systému;

Tretie strany určené správcom údajov, ktoré sú zodpovedné za určité zaobchádzanie s údajmi na vykonávanie konkrétnych činností spojených s plnením povinností, ktoré sú odlišné, ale súvisia s týmito povinnosťami

Úverové inštitúcie a ďalší finanční operátori, na vymáhanie pohľadávok, na správu informačných systémov, a na ukladanie a hosting archívov počítačových údajov spoločnosti, obmedzené na údaje, ktoré môže ktokoľvek poznať, tlačiarenským a doručovacím agentúram;

Štátna finančná správa a ďalšie orgány pre právne povinnosti správcu;

Všetkým ostatným subjektom, pre ktoré je oznamovanie údajov potrebné pre správne plnenie zákonných povinností správcu;

Osobné údaje nepodliehajú zverejneniu.

7 ) PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA
Súčasťou vyššie uvedených účelov a v súlade s nariadením EÚ č. 679/2016 môžu byť vaše osobné údaje prevedené správcom prenosových a hostiteľských služieb so sídlom v zahraničí, v rámci Európskej únie alebo mimo nej.

8 ) OBDOBIE UCHOVÁVANIA ÚDAJOV ALEBO KRITÉRIÁ
Zozbierané osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov uvedených v bode 3). Prístup k Vašim informáciám je obmedzený iba pre tých, ktorí ich potrebujú použiť na príslušné účely. Osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné alebo pre ktoré už neexistuje právny podklad na ich ochranu, sa natrvalo vymažú.

Osobné údaje budú uchovávané podľa vyššie uvedených spôsobov:

po celú dobu trvania zmluvy a po ukončení zmluvného vzťahu, počas 10 rokov od dátumu bežného premlčania, bez toho, aby boli dotknuté odlišné podmienky ochrany stanovené zákonom;

v súdnych sporoch po celú dobu trvania a do vypršania podmienok výkonu ochranných a odvolacích konaní.

9 ) PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN
Ako zainteresovaná strana môžete kedykoľvek uplatniť práva ustanovené v článkoch 15 až 22 GDPR kontaktovaním Správcu.
Môžete predovšetkým uplatniť právo:
požiadať o potvrdenie existencie svojich osobných údajov;
získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje oznámené, a pokiaľ je to možné, lehote uchovávania;
získať opravu a vymazanie údajov;
získať obmedzenie spracovania;
získať prenosnosť údajov, to znamená prijímať ich od správcu údajov v štruktúrovanom formáte, ktorý sa bežne používa a je čitateľný automatickým zariadením, a bez prekážok ich prenášať k inému  správcovi údajov;
vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu údajov a tiež v prípade spracovania na účely priameho marketingu;
postaviť sa proti automatizovanému rozhodovaciemu procesu, ktorý sa týka fyzických osôb, vrátane profilovania;
podať sťažnosť dozornému orgánu, garantovi ochrany osobných údajov, v súlade s postupmi a údajmi zverejnenými na oficiálnej webovej stránke úradu na adrese www.garanteprivacy.it.
Ak je spravovanie údajov založené na súhlase, správca informuje zainteresovanú stranu, že má právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred odvolaním.

10 ) SPÔSOB UPLATNENIA PRÁV
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva na základe písomnej žiadosti zaslanej na poštovú adresu sídla spoločnosti alebo na e-mailovú adresu privacy@stmcompany.eu

11) DRUH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV
Prenos údajov
Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tejto webovej stránky získavajú počas svojej normálnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitný na používanie internetových komunikačných protokolov. Jedná sa o informácie, ktoré sa nezhromažďujú, aby sme ich spájali s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale ktoré by svojou podstatou mohli prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi uchovávanými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov. Táto kategória údajov zahŕňa adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných užívateľmi, ktorí sa pripájajú na lokalitu, adresy v zápise požadovaných zdrojov do identifikátora URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede daného serveru (úspešná, chyba atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia užívateľa. Tieto údaje sa používajú výlučne na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránky a na kontrolu ich správneho fungovania. Sú okamžite po spracovaní vymazané. Údaje by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických počítačových útokov na stránku: stav údajov o webových kontaktoch v súčasnosti nepretrvávajú dlhšie ako sedem dní.

12) ÚDAJE DOBROVOĽNE POSKYTNUTÉ UŽÍVATEĽOM PRI VYUŽITÍ KONTAKTNÉHO FORMULÁRA
Údaje zadané do rôznych kontaktných formulárov sa neukladajú do databázy samotnej stránky.

Voliteľné, explicitné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené na tejto stránke má za následok následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zodpovedanie žiadostí, ako aj akýchkoľvek ďalších osobných údajov uvedených v správe.

V každom prípade zostáva právo na odstúpenie od prijímania informačných e-mailov, o ktoré môžete kedykoľvek požiadať.

13 ) POUŽITIE COOKIE

V súlade s ustanovením Garanta na ochranu osobných údajov (ďalej len „Garant“) z 8. mája 2014 o „Identifikácii zjednodušených postupov pri poskytovaní informácií a získaní súhlasu s používaním súborov cookie“ ( ďalej len „Ustanovenie o cookies“), Správca Vás chce informovať o nasledujúcich skutočnostiach.
Čo sú Cookie
Cookie je malé množstvo údajov, ktoré často obsahuje anonymný jedinečný identifikačný kód, ktoré sa odosielajú do prehľadávača webovým serverom a ktoré sa následne ukladajú na pevný disk počítača Užívateľa. Cookie je potom znovu načítaný a rozpoznaný iba webovým serverom, ktorý ho poslal, alebo inými webovými stránkami prepojenými s prvou stránkou, kedykoľvek dôjde k ďalšiemu pripojeniu. Pripomíname, že prehľadávač je softvér, ktorý umožňuje prehľadávať internet zobrazením a prenosom informácií na pevný disk počítača Užívateľa. Ak sú predvoľby prehľadávača nastavené na prijímanie súborov cookie, môže ľubovoľná webová stránka odosielať svoje súbory cookie do prehľadávača, ale v záujme ochrany súkromia dokáže zistiť iba tie, ktoré odosiela samotná stránka, a nie tie, ktoré sa namiesto nej odosielajú cez prehliadač z iných stránok. Súbory cookie nemôžu v žiadnom prípade spôsobiť poškodenie počítača Užívateľa.
Ako sa používajú súbory cookie na tomto serveri
Súbory cookie sa nepoužívajú na prenos informácií osobnej povahy, nepoužívajú sa ani trvalé súbory cookie žiadneho druhu ani systémy na sledovanie Užívateľov.
Používanie súborov cookie  (ktoré nie sú trvale uložené v počítači užívateľa a zmiznú po zatvorení prehliadača) sú striktne obmedzené na prenos identifikátorov (pozostávajúcich z náhodných čísel generovaných serverom) potrebných na umožnenie bezpečného a efektívneho prieskumu lokality. Súbory cookies používané na tomto webe sa vyhýbajú použitiu iných IT techník, ktoré môžu potenciálne poškodiť dôvernosť prehliadania používateľov a neumožňujú získanie osobných identifikačných údajov používateľa.

Stránka používa súbory cookie, technické súbory cookie a súbory cookie tretích strán.

Cookie Google Analytics
Táto stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači na analýzu používania stránky zo strany používateľov. Informácie generované súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane Vašej adresy IP) sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na jej serveroch.
Google použije tieto informácie na účely sledovania a skúmania používania webových stránok a zostavovania správ o ich činnosti. Google môže tiež tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú vyššie uvedené informácie v prospech spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia v prehliadači.
Zozbierané osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovávania : USA – Privacy Policy – Opt Out
Iné typy súborov cookie alebo nástroje tretích strán, ktoré by ich mohli používať
Niektoré zo služieb uvedených nižšie nemusia vyžadovať súhlas používateľa alebo ich môže spravovať priamo správca – podľa toho, čo je popísané – bez pomoci tretích strán.
Pokiaľ by medzi nižšie uvedenými nástrojmi existovali služby spravované tretími stranami, tieto by – okrem toho, čo je uvedené a tiež bez vedomia správcu – mohli vykonávať činnosti sledovania používateľa. Podrobné informácie o tomto je vhodné vyhľadať v zásadách ochrany osobných údajov uvedených služieb.
Zozbierané osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovávania : USA – Privacy Policy

Google Maps je služba na prezeranie máp spravovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto aplikácii použiť takýto obsah na vlastné stránky.
Zozbierané osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovávania : USA – Privacy Policy

Ako môžem skontrolovať inštaláciu súborov cookie?
Okrem toho, čo je uvedené v tomto dokumente, môže používateľ priamo v prehliadači spravovať predvoľby týkajúce sa súborov cookie a zabrániť im napríklad v ich inštalácii tretími stránami. Prostredníctvom predvolieb prehliadača je tiež možné vymazať súbory cookie nainštalované v minulosti, vrátane súborov cookie, v ktorých je nakoniec uložený súhlas s inštaláciou súborov cookie na tomto serveri. Je dôležité si uvedomiť, že deaktiváciou všetkých cookies môže dôjsť k narušeniu správneho fungovania tejto stránky. Užívateľ môže nájsť informácie o tom, ako spravovať cookies vo svojom prehliadači na nasledujúcich adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Windows Explorer.
V prípade služieb poskytovaných tretími stranami môže Užívateľ tiež uplatniť svoje právo namietať proti sledovaniu prostredníctvom požiadavky prostredníctvom zásad ochrany osobných údajov tretej strany, prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ak je výslovne poskytnutý, alebo priamym kontaktovaním týchto osôb.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, správca informuje, že užívateľ môže použiť Your Online Choices. Prostredníctvom tejto služby je možné spravovať predvoľby sledovania väčšiny reklamných nástrojov. Správca preto odporúča užívateľom, aby okrem informácií uvedených v tomto dokumente používali aj tento vyššieuvedený zdroj.